ODŻELAZIANIE  WODY


Żelazo i mangan występują w wodach naturalnych zarówno w formie

rozpuszczonej jak i nierozpuszczonej . Związki te należy usunąć w procesie filtracji .

Dobór urządzeń i technologii musi zapewniać spełnienie obowiązujących wymagań dla

wody pitnej i procesowej .


Odżelazianie wody .

Proces odżelaziania polega na utlenianiu dwuwartościowego żelaza do trójwartościowego

i usunięcia na złożu filtracyjnym .Do utleniania żelaza dobieramy optymalną dla danej wody

technologię:

  • napowietrzanie wody
  • złoża katalityczne płukane tylko wodą
  • złoża katalityczne płukane powietrzem i wodą
  • złoża aktywne regenerowane nadmanganianem potasu

Odmanganianie wody

Odmanganianie wody jest procesem trudniejszym od usuwania żelaza . Rozpuszczone w wodzie sole

manganowe należy utlenić do rozpuszczalnych tlenków i odfiltrować .Proces trwa dużo wolniej niż

utlenianie żelaza.

Tradycyjnym rozwiązaniem jest układ dwustopniowy :

1-szy stopień filtrów usuwa żelazo

2-gi stopień filtrów usuwa mangan

Dla wód o zawartości żelaza <3mg/l i zawartości manganu<0,4mg/l udaje się zazwyczaj proces odżelaziania

i odmaganiania wody w układzie jednostopniowym .W rozwiązaniu tym żelazo usuwane jest w górnej

części złoża na żwirze filtracyjnym , a mangan w środkowej części na złożu katalitycznym .


Oferowane przez AQUA PLUS stacje pracują w systemie pracy automatycznej .

Wykonujemy stacje zbudowane na :

  1. butlach z tworzywa sztucznego z automatycznymi wielo-drogowymi głowicami
  2. zbiornikach stalowych z przepustnicami pneumatycznymi

Poniżej przykładowe nasze realizacje:

 Stacja odzelaziania wody 8m3/h .                         Stacja odżelaziania wody 60 m3/h .